Ureditev meje

Ureditev meje je postopek, ki določa natančno lego meje med dvema sosednjima zemljiščema. Geodeti izvajajo meritve in analize, da določijo pravilno pozicijo meje in zagotovijo pravno jasnost lastniških razmerij med sosednjimi parcele.

Parcelacija

Parcelacija je postopek razdelitve večjega zemljišča na manjše parcele ali parcele na novo. To je pogosto potrebno za namene gradnje, prodaje zemljišč ali dodelitve zemljišč v lastništvo. Parcelacija vključuje geodetske meritve in izdelavo načrtov za vsako novo parcelo.

Izravnava meje

Izravnava meje je postopek, s katerim se določi ali prilagodi mejo med dvema sosednjima zemljiščema tako, da se doseže pravilna lega in lastniško razmerje, največ do 5% površine manjše parcele, ki je v postopku izravnave.

Komasacija

Komasacija je postopek preureditve kmetijskih zemljišč ali zemljišč na podeželju z namenom izboljšanja njihove oblike, povečanja funkcionalnosti in učinkovitosti kmetijske proizvodnje. V okviru komasacije se zemljišča izmenjujejo med različnimi lastniki, da se doseže boljša parcelacija in s tem poveča učinkovitost kmetijske pridelave.

Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster stavb je postopek, s katerim se uradno registrira in dokumentira obstoj in lastništvo stavbe v katastru nepremičnin. To vključuje vse informacije o stavbi, kot so njena lokacija, velikost, namembnost in lastniško razmerje. Vpis v kataster stavb je pomemben za določanje davčnih obveznosti, uveljavljanje lastninske pravice in vzdrževanje evidenc o nepremičninski lastnini.

Izdelava etažnega načrta

Etažni načrt je podroben dokument, ki prikazuje razporeditev in lastništvo različnih stanovanj, prostorov ali enot v stavbi, kot so stanovanjski blok, poslovna stavba ali večstanovanjska hiša. Ta načrt vsebuje informacije o površinah, število enot, namembnosti prostorov in druge relevantne podatke, ki so pomembni za lastnike in upravljalce stavbe.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je uradni dokument, ki vsebuje podrobne geodetske informacije o določenem zemljišču, stavbi, infrastrukturnem objektu ali kateremkoli drugem geodetskem objektu. Namen geodetskega načrta je zagotoviti natančen opis in podatke o določenem območju ali objektu za različne namene, vključno z načrtovanjem, gradnjo, vzdrževanjem, lastništvom, upravljanjem in drugimi aplikacijami.

Zakoličba

Zakoličba je postopek, pri katerem se uporabljajo geodetske meritve za postavitev fizičnih oznak ali količkov na terenu, ki označujejo določene točke ali meje. To je pomembno za gradbene projekte, da se zagotovi pravilno postavitev temeljev in gradbenih struktur v skladu s projektom in zakonskimi zahtevami.